Polityka i cele INTERCERT Global Sp. z o.o.


Wartością prowadzonej działalności certyfikacyjnej w INTERCERT Global Sp. z o.o. jest stopień publicznego zaufania i wiarygodności, że jest ona udzielana w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny przez stronę trzecią.

Najwyższe Kierownictwo INTERCERT Global Sp. z o.o. ustanowiło, udokumentowało i utrzymuje politykę i cele dotyczące spełnienia wymagań norm PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17024, PN-EN ISO/IEC 17025 oraz deklaruje, że są one przyjęte, wdrożone we wszystkich jednostkach oceniających zgodność ICG.

INTERCERT Global Sp. z o.o. prowadzi działalność certyfikacyjną:

  • w sposób kompetentny, spójny, bezstronny i niezależny;
  • opierając się na wiedzy i doświadczeniu personelu oraz ekspertów branżowych;
  • w oparciu o międzynarodowe i krajowe wymagania;
  • ograniczając swoje wymagania, ocenę, przegląd, decyzję i nadzór do zagadnień związanych z zakresem certyfikacji;
  • zapewniając poufność i bezpieczeństwo informacji otrzymanych i wytworzonych podczas realizacji działalności certyfikacyjnej.

Strategiczne cele INTERCERT Global Sp. z o.o.  stanowią:

  • spełnianie wymagań klientów, organów akredytujących i notyfikujących,
  • zapewnienie w prowadzonej działalności personelu o najwyższych kompetencjach, poprzez ciągłe szkolenia,
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania ICG.

Działalność certyfikacyjna INTERCERT Global Sp. z o.o. nie uzyskuje wsparcia finansowego w ramach pomocy publicznej ani też ze środków państwowych, czy też osób spoza Spółki.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełniania mających zastosowanie wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, jak również utrzymanie integralności systemu podczas planowania i wdrażania zmian w tym systemie.

Niniejsza Polityka została zakomunikowana personelowi, jest zrozumiała i stosowana w Spółce oraz dostępna dla zainteresowanych stron.

 

Warszawa, 15.05.2024 r.