Polityka Prywatności


Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług (dotyczy osób fizycznych)

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) uprzejmie informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Intercert Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-526, ul. Krucza 16/22, adres email: [email protected] (dalej: Administrator danych).

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych można kierować do naszego inspektora ochrony danych pod adresem: [email protected]

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki, wypełnić obowiązki nałożone na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa oraz w związku z uzasadnionym interesem administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, głównie auditorzy, inspektorzy, rzeczoznawcy, eksperci, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, inni odbiorcy danych tacy jak kurierzy, banki, kancelarie prawne czy biura rachunkowe. Z uwagi na procedury akredytacyjne i notyfikacyjne Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom akredytującym i notyfikującym, a udostępnienie wynika z obowiązków akredytacyjnych i notyfikacyjnych, którym podlega Administrator danych.

5. Państwa dane mogą zostać przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy do spółki Intercert Global Ltd z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usług na rzecz Zleceniodawcy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, w okresie certyfikacji produktu oraz wprowadzenia produktu do obrotu, jednak nie krócej niż 10 lat.

7. Na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy oraz warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy lub kontynuowanie dalszej współpracy.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Bezpieczeństwo danych. Zapewniamy poufność przekazanych nam danych osobowych oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Jak większość stron internetowych, również strony www Administratora danych mogą wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaką stronę wyświetlić oraz możemy dostosować treści oferowane przez Administratora danych do Państwa indywidualnych preferencji. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdą Państwo w naszej Polityce cookies.

Data wprowadzenia: 1.03.2022 r.

Ostatnia zmiana: 1.03.2022 r.

-