CE - Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)


Intercert Global Sp. z o.o. jako Jednostka Notyfikowana NB 2957 przeprowadza ocenę zgodności wyrobów według modułu B zgodnie z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, która została wdrożona do prawa polskiego Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2233).  

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z Dyrektywą 2014/30/UE? 

Dyrektywa EMC ma zastosowanie do urządzeń obejmujących jakąkolwiek aparaturę lub stacjonarną instalację. 

Przez aparaturę należy rozumieć każde gotowe urządzenie lub ich kombinacje udostępnione na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne przeznaczone dla użytkownika końcowego i które mogą wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne, lub na których działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ. 

Przez instalację stacjonarną należy rozumieć szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane, instalowane i których przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w z góry określonym miejscu. 

 

Jak wygląda certyfikacja wyrobów podlegających Dyrektywie 2014/30/UE w ICG?  

ICG prowadzi ocenę zgodności wyrobów zawartych w zakresie udzielonej autoryzacji i notyfikacji, który jest dostępny na stronie Nando Notyfikacja ICG.

Proces oceny zgodności został opracowany na bazie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065 i składa się z 6 kluczowych etapów, tj.: 

  1. Złożenia wniosku o ocenę zgodności, 
  2. Przeglądu wniosku, 
  3. Planu oceny zgodności, 
  4. Oceny zgodności, 
  5. Decyzji w procesie, 
  6. Wydania certyfikatu. 

Dokumenty do pobrania: 

Procedura oceny zgodności_EMC

Załącznik do procedury_EMC

Wniosek_EMC

OWH