Polityka Bezstronności i Poufności


INTERCERT Global Sp. z o.o. zwana dalej ICG prowadzi procesy certyfikacji jako niezależna trzecia strona, nie oferując, ani nie świadcząc m.in. usług konsultacyjnych, czy audytów wewnętrznych.

Struktura organizacyjna i zarządzanie ICG jak również opracowane polityki i procedury dają gwarancję prowadzenia działalności certyfikacyjnej w sposób bezstronny i uczciwy wobec wszystkich zainteresowanych stron.

ICG udostępnia swoje usługi dla wszystkich wnioskujących, których działalność pokrywa się z zakresem działalności Jednostek oceniających zgodność ICG i nie jest uwarunkowana wielkością klienta, ani członkostwem w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub grupie, czy liczbą wydanych certyfikatów, a warunki finansowe lub inne nie są nadmierne. Wymagania Jednostek, ocena, przegląd, decyzja i nadzór (jeżeli dotyczy) są ograniczone tylko do kwestii, które są wyraźnie związane z zakresem certyfikacji.

Działania ICG nie są realizowane lub oferowane w powiązaniu z działaniami organizacji konsultujących oraz nie jest deklarowane lub sugerowane, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej.

Cały personel ICG jest świadomy konieczności przestrzegania zasad bezstronności, w tym zachowania obiektywności, tj. braku konfliktu interesów lub ich rozwiązywania w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na ocenę, niezależności, neutralności, rzetelności, otwartości jak również braku: uprzedzeń, negatywnego nastawienia, stronniczości, czy powiązań oraz zachowania wyważonego podejścia. Personel jest zobowiązany do ujawniania każdej sytuacji mogącej stanowić konflikt interesów.

Jednostki oceniające zgodność ICG, ich kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną zgodności:

  • są odpowiedzialni za bezstronność swojej działalności i nie pozwalają na to, aby komercyjne (handlowe), finansowe lub inne naciski naruszały tą bezstronność,
  • nie są projektantami, producentami (wytwórcami), dostawcami (dystrybutorami), instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami czy konserwatorami produktów (wyrobów, usług, procesów), które oceniają, ani upoważnionymi przedstawicielami wymienionych stron,
  • nie angażują się bezpośrednio w projektowanie, produkcję (wytwarzanie) lub konstruowanie, wprowadzanie do obrotu (dystrybuowanie), instalację, użytkowanie lub konserwację tych produktów ani nie reprezentują stron zaangażowanych w taką działalność,
  • nie angażują się w działalność, która może zagrozić niezależności ich osądów i wiarygodności w związku z działalnością w zakresie oceny zgodności, w tym w szczególności w usługi konsultingowe.

ICG deklaruje, że :

  • na bieżąco identyfikuje ryzyka zagrażające bezstronności prowadzonych procesów, w tym dotyczące ewentualnych konfliktów interesów oraz w przypadku ich stwierdzenia, zarządza tymi ryzykami, poprzez ich eliminowanie lub minimalizowanie,
  • zapewnia obiektywność swojej działalności certyfikacyjnej.

Zidentyfikowane ryzyka dla bezstronności podlegają corocznej ocenie podczas przeglądów zarządzania.

ICG ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podzlecane innym jednostkom oraz zapewnia, że jednostki te i ich personel:

  • spełniają wymogi Jednostek oceniających zgodność ICG, łącznie z kompetencjami, bezstronnością i poufnością,
  • nie są zaangażowane pośrednio i bezpośrednio w działalność, która mogła by zagrozić bezstronności.

Personel ICG i członkowie komitetu są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Jednostki oceniające zgodność ICG są odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi informacjami otrzymanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działań.

Klienci jednostek są informowani z wyprzedzeniem o informacjach które będą publicznie dostępne, a informacje o kliencie uzyskane z innych źródeł niż klient są traktowane jako poufne.

W przypadku zobowiązania przez prawo Jednostek oceniających zgodność ICG do ujawniania informacji poufnych, klient lub osoba, której to dotyczy, jeżeli nie zakazuje tego prawo, są informowani o dostarczonej informacji.

Najwyższe Kierownictwo deklaruje, że działalność Jednostek oceniających zgodność INTERCERT Global Sp. z o.o. jest podejmowana w sposób bezstronny oraz zobowiązuje się do zachowania bezstronności i poufności w działalności certyfikacyjnej.

 

Warszawa, 15.05.2024