CE - Rozporządzenie 2016/425 (PPE)


Intercert Global Sp. z o.o. jako Jednostka Notyfikowana NB 2957 przeprowadza ocenę zgodności wyrobów według modułu B, C2, D zgodnie z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425? 

Rozporządzenie (UE) 2016/425 ma zastosowanie do środków ochrony indywidulanej, którymi są: 

a) środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby;  

b) wymienialne elementy składowe środków, o których mowa w pkt. a), mające zasadnicze znaczenie dla ich funkcji ochronnej;  

c) systemy przyłączy do środków, o których mowa w pkt. a), które nie są noszone ani trzymane przez osobę, są zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniem zewnętrznym lub ze stabilnym punktem kotwiczącym, nie są przeznaczone do trwałego przymocowania i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych przed użyciem. 

 

Jak wygląda certyfikacja wyrobów podlegających Rozporządzeniu (UE) 2016/425 w ICG?  

ICG prowadzi ocenę zgodności wyrobów zawartych w zakresie udzielonej autoryzacji i notyfikacji, który jest dostępny na stronie Nando Notyfikacja ICG.

Procesy oceny zgodności zostały opracowane na bazie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065 i składają się 7 kluczowych etapów tj.: 

  1. Złożenia wniosku o ocenę zgodności, 
  2. Przeglądu wniosku, 
  3. Planu oceny zgodności, 
  4. Oceny zgodności, 
  5. Decyzji w procesie, 
  6. Wydania certyfikatu, 
  7. Nadzór. 

Dokumenty do pobrania: 

Procedura oceny zgodności_PPE

Załącznik do procedury_PPE

Wniosek_PPE