Nasza firma jest zarejestrowana i zatwierdzona w bazie NANDO.

Nasza firma jest zarejestrowana i zatwierdzona w bazie NANDO.

Z wielka radością pragniemy poinformować Was, że w dniu dzisiejszym zostaliśmy zarejestrowani w bazie NANDO i otrzymaliśmy jako jednostka notyfikowana numer – 2957.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=319678&version_no=1
 

Uzyskując notyfikacje stajemy się jedna w jednostek oceniających zgodność w obszarze zharmonizowanym. Zakres naszej notyfikacji odpowiada zakresowi akredytacji nr AC 226 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji i obejmuje następujące regulacje Unii Europejskiej:
-  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w modułach B , C2, D. 
-  Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE w module Badania typu WE.
- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej w module B- badania typu UE.
Zapraszamy wszystkich Klientów do zapoznania się z naszym zakresem uprawnień oraz skorzystanie z naszych usług podczas oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej.
 

Świat Zaufania

Do tej sekcji przygotowywany jest artykuł. Do tej sekcji przygotowywany jest artykuł.

Budowanie zaufania do produktów i usług, na których wszyscy polegamy.

CALL US NOW +48 780 142 399
o nas