Otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Nr. AC 226 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

Otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Nr. AC 226 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

W dniu 1.09.2022 r spółka Intercert Global sp. z o.o. otrzymała certyfikat akredytacji nr AC 226 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat ten potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Zakres akredytacji obejmuje trzy regulacje. 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w modułach B , C2, D. Zakres obejmuje następujące grupy wyrobów:
- sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion,
- sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [<100oC],
- sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [>100oC oraz ogień i płomień],
- sprzęt ochrony układu oddechowego,
- sprzęt chroniący przed zagrożeniami mechanicznymi,
- sprzęt chroniący przed substancjami i mieszaninami, które są niebezpieczne dla zdrowia,
- specjalistyczne obszary kompetencji: ubrania strażackie, sprzęt ochrony do nurkowania.
2. Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE w module Badania typu WE.
Zakres obejmuje następujące grupy wyrobów:
- Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.
3. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej w module B- badania typu UE. Zakres obejmuje urządzenia elektryczne i elektroniczne.
 

Świat Zaufania

Do tej sekcji przygotowywany jest artykuł. Do tej sekcji przygotowywany jest artykuł.

Budowanie zaufania do produktów i usług, na których wszyscy polegamy.

CALL US NOW +48 780 142 399
o nas